รายละเอียด ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1 files      1 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การจัดงานนิทรรการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนังานการตรวจเงินแผ่นดิน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
  1 files      0 download
Download
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุกรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ส.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ส่งโปสเตอร์แนะนำคณะรัฐมนตรี
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนังานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอส่งจุลสาร ลด – หยุด – ภัย ประจำเดือน ก.ย. – ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิลเ็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน มิ.ย. – ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ก.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะหืเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialist
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน มิ.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิลเ็ทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ระยอง เขต 2
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมทรสงคราม ประจำเดือน มิ.ย. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทราสาคร ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. ปราจีนบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธวาส เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. อบอจ ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเลิ็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน. ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. อุดรธานี เขต 4
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. กระบี่
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่สารเชิงรุกในพื้นที่
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการติดต่อ สพป. น่าน เขต 1 พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD”
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครพนม เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งชื่อเว็บไซต์ของสพป. จันทบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือนมี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาสเขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือนมี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
  1 files      0 download
Download
ขอประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดนัดล่วงหน้าเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. ยะลา (แก้ไขเพิ่มเติม)
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธวาส เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีพุทธศักราช 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
ขอเชิญหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อราชการของสพป. ระยอง เขต2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพม .อุบลราชธานี
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ราชบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่สพป. สงขลา เขต 3
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. ปทุมธานี
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. แพร่
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. นราธวาส เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ .2565
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ตาก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. สุโขทัย เขต 2 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  1 files      0 download
Download
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ขอนแก่น เขต 5
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. สกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. ชลบุรี ระยอง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสพป. ศรีสะเกษ เขต4
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
  1 files      2 downloads
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ยะลา เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิลเ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. พัทลุง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อราชการของสพม. จันทบุรี ตราด
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ตาก เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป.ลำพูน เขต 1
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. เลย เขต 2
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ตรัง เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. ลำพูน เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. อุบลราชธานี เขต 1
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. เพชรบุรี
  1 files      1 download
Download
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. บุรีรัมย์
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิษณุโลก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิษณุโลก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ (สฌ.ลพ.2) ประจำปี 2565-2566
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest”
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสพม. ชลบุรี ระยอง
  1 files      0 download
Download
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ สพป.อ่างทอง
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตามพรบ. ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพม. พิจิต ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามพรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรองนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พะเยา เขต 1 ตามพรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิจิตร เขต 2 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. อุทัยธานี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  1 files      0 download
Download
โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ)
  1 files      0 download
Download
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design ครั้งที่ 3
  1 files      0 download
Download
ประกาศหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศรายชื่อคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
มอบรายงานกิจการสหรกรณ์ฯ ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
วารสารจดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นาธิวาส เขต 2 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
วารสารจดหมายข่าว สพป. พะเยา เขต 2 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
  1 files      0 download
Download
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
วารสารจดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
วารสารจดหมายข่าว สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ต.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  1 files      0 download
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม.พงภกรน รูปแบบ E book ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์คูนย์ความปลอดภัย สพฐ.
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้านหรือสถานที่ราชการอื่น
  1 files      0 download
Download
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565” (ทุกวันที่ 21 ก.ย.ของทุกปี)
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม. พงภกรน ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันะ์จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
หนังสือนำเสนอการลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมทักษะความรู้ทางการเงิน
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพป.สุตราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย 65
  1 files      0 download
Download
ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกศ์ E book สพม. พงภกรน ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      1 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา “สมเด็จองค์ปฐม” พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554
  1 files      1 download
Download
ประชาสัมพันธ์วาสารประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เม.ย – มิ.ย 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กท 2 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E book สพม.รอ ประจำเดือน ก.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 3 องค์คณะ
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ท่คี่ 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20
  1 files      0 download
Download
วารสารจดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลียนแปลงชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีคโควิด – 19
  1 files      2 downloads
Download
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จุลสารลด – หยุด – ภัย ประจำเดือน ก.ค. – ส.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. อุทัยธานี เขต 1 เดือน มิ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว
  1 files      1 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      1 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กท 2 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “มัธยมร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด”
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว Obec Line สพป.อ่างทอง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.อุทัยธานี เขต 1 เดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กท.2 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือน เม.ยง 65
  1 files      0 download
Download
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      0 download
Download
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว Obec Line สพป.อ่างทอง
  1 files      0 download
Download
ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
  1 files      0 download
Download
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ สารประชาสัมพันธ์สงขลา – สตูล ปี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. – เม.ย. 65 ในรูปแบบ E – book
  1 files      0 download
Download
ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.อุทัยธานี เขต 1 เดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายวารสารจดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      1 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิลเ็กทรอนิกส์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      1 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
  1 files      1 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
.จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน เม.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ส่งกฎกระทรวง กำหนดข้ความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  1 files      0 download
Download
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด No Gift Policy
  1 files      0 download
Download
แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ศธจ.
  1 files      0 download
Download
การย้ายที่ตั้งที่ทำการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E book สพม.รอ ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.พ. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (นางสมาน ก้องเวหา มารดาของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ภ.ง. 91 ปี 2564
  1 files      0 download
Download
ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน
  1 files      0 download
Download
แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      1 download
Download
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิลเ็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน. ประจำเดือน ก.พ. 65
  1 files      0 download
Download
ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นารธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.พ 65
  1 files      0 download
Download
มอบแผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2565
  1 files      1 download
Download
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1 บาท
  1 files      0 download
Download
จดหมายมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ข่าวออนไลน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำเดือน ก.พ. 2565
  1 files      0 download
Download