ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC-Asset)

เรื่อง
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2566
31 ตุลาคม, 2023
เกณฑ์การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
31 ตุลาคม, 2023
เอกสารคู่มือการรายงานข้อมูล ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC Asset)
31 ตุลาคม, 2023
แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566
31 ตุลาคม, 2023
ขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจข้อมูลของนักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
1 สิงหาคม, 2021
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
1 สิงหาคม, 2021
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1 สิงหาคม, 2021
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
23 มิถุนายน, 2020
คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS Version 4.0)
22 ตุลาคม, 2018