ปฏิทินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนประจำปี 2567
  1 files      4 downloads
Download
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  1 files      1 download
Download
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ปีงบประมาณ 2567
  1 files      2 downloads
Download
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี อยู่ในระดับดีมาก ปีงบประมาณ 2566
  1 files      1 download
Download
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
  1 files      13 downloads
Download
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี อยู่ในระดับดีมาก ปีงบประมาณ 2565
  1 files      3 downloads
Download
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
  1 files      6 downloads
Download
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
  1 files      13 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
  1 files      9 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  1 files      9 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  1 files      6 downloads
Download
ปฎิทินการตรวจสอบการดำเนินงานฯ 5 โรงเรียน
  1 files      10 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      3 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      2 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      2 downloads
Download
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      3 downloads
Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนประจำปี 2567
  1 files      4 downloads
Download
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
  1 files      3 downloads
Download
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
  1 files      3 downloads
Download
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 files      13 downloads
Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  1 files      0 download
Download
แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ค่าใช้จ่ายในการประชุม ตามมาตรการประหยัด ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1 files      9 downloads
Download
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
  1 files      3 downloads
Download
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  1 files      2 downloads
Download
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา
  1 files      3 downloads
Download
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการเงินการบัญชีและการรายงานการเงิน
  1 files      3 downloads
Download